Nicole Frant | 6 oktober 2021

Update: Wet DBA

update wet DBA

Actuele stand van zaken van de Wet DBA

Recentelijk heeft demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Hieronder tref je deze verdere informatie over dit onderwerp.

2.1.        Actuele stand van zaken

2.1.1      Pilot webmodule is geëindigd

In januari werd in het kader van de Wet DBA de pilot met de webmodule gestart. De webmodule bestaat uit een digitale vragenlijst die opdrachtgevers anoniem kunnen invullen. De uitkomst van de vragenlijst geeft meer duidelijkheid over of voor een bepaalde opdracht een zzp-er mag worden ingehuurd of dat er een arbeidsovereenkomst dient te worden afgesloten.

Het doel van deze pilot is om zicht te krijgen of de webmodule in de praktijk opdrachtgevers helpt bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie en eventueel bij het vormgeven daarvan. Tijdens de pilotfase fungeerde de webmodule als een voorlichtingsinstrument, de uitkomsten geven geen juridische status.

De pilot is afgerond in juni 2021. De webmodule staat nog steeds online en de gegevens worden nog steeds verzameld. Nog steeds geldt dat de webmodule uitsluitend geraadpleegd kan worden als voorlichtingsinstrument, zonder rechtszekerheid.

2.1.2      Breed maatschappelijk gesprek

In juni jl. heeft een breed maatschappelijk gesprek plaatsgevonden. Op de agenda stonden de bevindingen van de webmodule en de uitkomsten van de eerste gesprekken met stakeholders. Eén van de opmerkingen in dit gesprek was dat meerdere sectoren menen dat omstandigheden in hun eigen sector dusdanig verschillen van andere sectoren dat deze omstandigheden op een andere wijze geïnterpreteerd of gewogen zouden dienen te worden dan in andere sectoren. Dit zien ze niet terug in de huidige, generieke versie van de webmodule.

2.1.3      Handhavingsmoratorium

Oorspronkelijk was aangegeven dat het handhavingsmoratorium zou eindigen per 1 oktober 2021. Door het naderen van het einde van het handhavingsmoratorium ontstond er onrust in de markt. Demissionair minister Koolmees heeft aangegeven dat het handhavingsmoratorium minimaal tot 1 oktober zou doorlopen.

2.2         Uitkomsten pilot webmodule

De webmodule is veelvuldig ingevuld door bedrijven uit diverse sectoren. De ingevulde antwoorden gaven de volgende uitkomsten:

  • in 34% sprake van dienstbetrekking
  • in 10% sprake van fictieve dienstbetrekking
  • in 28% sprake van buiten dienstbetrekking – opdracht zzp-er
  • in 28% geen indicatie

2.3. Gevolgen demissionaire kabinet

De demissionaire status van het kabinet brengt terughoudendheid met zich mee bij het nemen van beleidsmatige vervolgbesluiten. Analyse van en conclusies uit de pilot, besluiten over het verdere vervolg van de pilot met de webmodule, de status van de uitkomst van de webmodule (wel of geen rechtszekerheid voor opdrachtgevers) en over voortzetting van het handhavingsmoratorium door de belastingdienst wordt overgelaten aan een volgend kabinet.

NB: Tekst en update aangeleverd door Nicole Frant van Helder Juridisch Advies